Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POUKLADANE.PL

§ 1
Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem witryny www.poukladane.pl prowadzonej jest przez poukladane.pl Renata Filak z siedzibą w Częstochowie (42-229) przy ul. Bukowej 30 NIP 949-216-82-46, zwanym w dalszej części regulaminu sprzedającym.

2. W rozumieniu niniejszego regulaminu kupującym jest:
a) Konsument - osoba fizyczna dokonującą zakupu w sklepie internetowym w celu nie związanym bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą bądź zawodową.
b) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna , jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
   
3. W sklepie internetowym www.poukladane.pl  podane są ceny są netto oraz ceny brutto towarów . Ceny wyrażone są  złotych polskich i nie obejmują kosztów wysyłki. Podane ceny są obowiązującymi w chwili zamówienia.

4. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami  sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji  promocyjnych.

5. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami zawartość strony www.aletofajne.pl stanowi wyłącznie informację handlową i nie jest  ofertą w rozumieniu art. 66. Ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Jest ona tylko zaproszeniem do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.aletofajne.pl  24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-stej, oraz niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym. Kupujący zostaje poinformowany e-mailem o złożeniu zamówienia w sklepie.

2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane firmą kurierską.

4. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

5. Istnieją trzy „drogi” umożliwiające zakupy:
a/ Pierwsza – dla klienta zarejestrowanego w bazie, bez potrzeby ponownego wpisywania swoich danych. Jest to, najszybsza forma składania zamówień, najpewniejsza - praktycznie uniemożliwiająca błędy adresowe.
b/  Druga – szybkie zamówienie dla klienta, który kupuje w naszym sklepie po raz pierwszy, a nie chce, bądź nie ma czasu na rejestrację. Wymaga wypełnienia    wszystkich pól dotyczących danych zamawiającego i danych wysyłki.
c/  Trzecia – dla klient, który składając zamówienie, chce od razu zarejestrować się w        naszej bazie, jako stały klient. Umożliwiająca zapamiętanie danych adresowych –  przy następnej wizycie nie ma potrzeby wpisywania ich ponownie.

§3
Realizacja zamówienia
 
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towarów w magazynie. W przypadku  niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

2. W przypadku umów o wartości powyżej 3000,00 zł wymagane jest wcześniejsze wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia płatnej przed uruchomieniem realizacji  zamówienia.
 
3. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającym zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od   skompletowania pełnego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

4. Czas realizacji zamówienia liczy się od daty potwierdzenia i jest zgodny z dostępnością    produktów, która jest określana każdorazowo dla poszczególnych produktów.

5. Informacje o kosztach związanych z wysyłką towaru wysyłamy drogą mailową.

6. Podczas odbioru przesyłki kupujący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest spisać protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego.

7. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami sporządzenie protokołu reklamacyjnego o którym mowa
w pkt. 6 jest warunkiem rozpoznania reklamacji.

§4
Płatności

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
GOTÓWKĄ – przy odbiorze towaru od kuriera.
KARTĄ KREDYTOWĄ - weryfikacja płatności do 24 h. Zamówienie zostanie zrealizowane po zweryfikowaniu płatności.
PRZELEWEM TRADYCYJNYM na konto sklepu ( nr rachunku bankowego znajduje się na stronie w zakładce dane teleadresowe ). Zamówienia realizujemy po zaksięgowaniu pieniędzy na Naszym koncie. Weryfikacja płatności do 3 dni roboczych.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.

§5
Dostawa towaru

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem:
Firmy kurierskiej GLS oraz InPost – czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi średnio 3 dni robocze liczone od
momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany
powyżej.
Odbiór osobisty - adres odbioru poukładane.pl Renata Filak, ul. Bukowa 30, 42-229 Częstochowa.

§6
Promocje

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja
zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

§7.
Reklamacje

Sprzedawane rzeczy dostarczane są wolne od wad.

Reklamacje  mogą byś składane telefonicznie, mailem  na adres poukładane.pl@gmail.com, lub pocztą na adres: poukładane.pl Renata Filak, ul. Bukowa 30, 42-229 Częstochowa. Sklep poukładane.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

poukładane.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

poukładane.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić poukładane.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: poukładane.pl Renata Filak, ul. Bukowa 30, 42-229 Częstochowa, mailowo pod adres poukładane.pl@gmail.com. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. poukładane.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

poukładane.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poukładane.pl Renata Filak, ul. Bukowa 30, 42-229 Częstochowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona. poukładane.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez poukładane.pl w ramach Aletofajne.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu
i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

§8.
Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie mailem ,wysyłając je na adres poukładane.pl@gmail.com lub na pocztą adres poukładane.pl Renata Filak, ul. Bukowa 30, 42-229 Częstochowa podany w niniejszym Regulaminie.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres poukładane.pl Renata Filak, ul. Bukowa 30, 42-229 Częstochowa lub pocztą elektroniczną na adres poukładane.pl@gmail.com, mogą Państwo również użyć formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

poukładane.pl Renata Filak
42-229 Częstochowa
ul.Bukowa 30
poukładane.pl@gmail.com

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§9.
Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§10.
Bezpieczeństwo
 
1. Zgodnie z ustawą „o ochronie danych osobowych „ z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. z późn. zm.) wszystkie dane klientów podawane podczas rejestracji będą chronione i pod żadnym pozorem nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych ( mowa o nich w Dz.U.97.133.883.).
2. Zgodnie z art. 24 Ustawy „o ochronie danych osobowych” klient ma prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

§11.
Postanowienia końcowe

1. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres poukładane.pl@gmail.com lub telefoniczny pod nr 669-275-551.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl